arkadiusz_rybak

JAN KOZAK - Przewodniczący komisji

Ukończyłem studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Towarzystwie Przyjaciół Dąbrowy Górniczej jestem praktycznie od początku jego istnienia, czyli ponad 32 lata. Przynależność do Towarzystwa daje mi możliwość realizacji moich zainteresowań dotyczących ochrony miejsc pamięci i osób zasłużonych dla Dąbrowy Górniczej. Działam w Komitecie Ochrony Miejsc Pamięci.

ewelina_szlęzak

Janina Solecka - wiceprzewodnicząca

Obecnie jestem emerytowaną księgową, w TPDG od 2007 roku, prowadziłam księgowość.

KOMISJA REWIZYJNA

ewelina_szlęzak

STANISŁAW KWAS - sekretarz

Z wykształcenie inżynier mechanik po studiach na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, zawodowo związany z górnictwem. Zainteresowania fotografia, sztuka filmowa, muzyka. Obecnie będąc na emeryturze poświęcam czas sprawom mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Aktywnie uczestniczę w kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego skutecznie składając projekty. Śledzę jak zmienia i rozwija się Dąbrowa Górnicza, starając się rozwiązywać bolączki i problemy mieszkańców naszego miasta. W TPDG poznaję historię naszego miasta i jego mieszkańców, uczestnicząc aktywnie w projektach Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

ewelina_szlęzak

TERESA CZUBASIEWICZ - członek komisji

Emerytka z Huty Bankowej; wykształcenie średnie techniczne – technik metalurg. W TPDG od ponad dwudziestu lat. Jestem Dąbrowianką, interesuje się historią miasta moich przodków, bowiem nie można zapominać o swoich przodkach. Pragnę kultywować tradycje związane z tym środowiskiem.

arkadiusz_rybak

ARKADIUSZ RYBAK - Prezes Towarzystwa

Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Kierunek Kulturoznawstwo, Specjalizacja Historia i Teoria Kultury. Rozszerzyłem swoje wykształcenie o Studium Muzeologiczne organizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Wydział Etnologii. Od 1998 roku pracuję w Muzeum Miejskim „Sztygarka” , a od 2007 roku jestem jego dyrektorem. Od 2002 roku należę do Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, gdzie od 2007 roku byłem jego Wiceprezesem, natomiast od roku 2012 zostałem Prezesem TPDG.

ewelina_szlęzak

HENRYKA CECHA - I V-ce Prezes Towarzystwa

Obecnie jestem emerytowanym nauczycielem - mgr geografii, oraz byłym wieloletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 15. Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej jestem od 1986 roku. Ponadto jest Prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

henryka_cecha

ZBIGNIEW ŁUKASIK - V-ce Prezes Towarzystwa

Urodzony w Dąbrowie Górniczej dnia  7 grudnia 1950 roku. W roku  1974 podjął pracę  w  Miejskim  Zarządzie  Budynków Mieszkalnych.  Był  Społecznym Inspektorem Pracy, Przewodniczącym Rady Pracowniczej, prezesem zakładowego koła PTTK.

Brał czynny udział w  wydarzeniach   roku 1980.  Był autorem postulatów, jednych z pierwszych w których upomniano się o prawa pracownicze. Zakładał Wolne Niezależne Związki Zawodowe ,,Solidarność.”

W stanie wojennym kolportował prasę niepodległościową, zorganizował i prowadził bibliotekę Wolnego Słowa, brał udział w Pielgrzymkach Świata Pracy, działał w Duszpasterstwie Pracowniczym, uczestniczył w mszach za Ojczyznę, w manifestacjach patriotycznych w  różnych miastach.

W  1989 roku współorganizował Miejską Komisję Koordynacyjną NSZZ ,,Solidarność.” Czynnie działał w powstałym Dąbrowskim Komitecie Obywatelskim ,,Solidarność”. Był przewodniczącym tego komitetu na Osiedlu Kasprzaka. 12 grudnia 1990 roku wygrał  konkurs na  dyrektora MZBM. Pracował na tym stanowisku 11 lat.

Do najbardziej widocznych działań jakie dokonał wraz z pracownikami oraz przy współpracy z Urzędem Miasta i Radnymi Rady Miasta  można zaliczyć:

 • wybudowanie sieci cieplnych  i  zamontowanie instalacji centralnego ogrzewania w 70 budynkach i  2 049 mieszkaniach co skutkowało  likwidacją ponad 5000 palenisk węglowych

 • uzyskanie dotacji, jednej z pierwszych w Polsce,  z  EKOFUNDUSZU w wysokości 8 mln zł

 • umożliwienie mieszkańcom miasta zaadaptowania pomieszczeń strychowych na lokale mieszkalne  w ilości 124

 • współpraca z wykonawcami o światowej renomie jak również z największymi zakładami z  terenu Dąbrowy Górniczej i Polski.

Wykonując swoje obowiązki służbowe nigdy nie  zaprzestał swojej pracy społecznej.

Współpracował z społecznikami  których praca zaowocowała tym,  że wspólnie mogli pomagać ludziom w  potrzebie, w sprawach bardzo różnych od pomocy pieniężnej, poprzez dowóz mebli po pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.

W pierwszych wolnych wyborach do samorządu brał czynny udział w tworzeniu list wyborczych DKO ,,Solidarność” i  promowaniu jej  kandydatów. Otrzymał  Medal 30 – lecia ,, Solidarności”.  W roku 2001 i 2011 został zaproszony do Sejmu RP na jubileusz Komitetów Obywatelskich. 

Radnym Rady Miasta został wybrany w kadencjach 1994-1998, 2002-2006, 2006-2010, 2010 -2014 i 2014- 2018. 

Od pierwszych dni pracy w Radzie Miejskiej podjął działania zmierzające do rozwoju Dąbrowy Górniczej, rozwiązywaniu spraw mieszkańców, upowszechnianiu idei samorządności i tworzenia warunków  dla budowania ,,małych Ojczyzn.”

Z jego inicjatywy i przy poparciu koleżanek i kolegów oraz radnych Rady Miasta wpływał na podejmowanie ważnych decyzji w sprawach mieszkańców Dąbrowy Górnicze do których należy zaliczyć:

 

 • Powołanie Forum Organizacji Pozarządowych. Obecnie jest kontynuowane przez pracowników Urzędu Miasta

 • Zwolnienie z opłat stowarzyszeń za najem lokali przeznaczonych do prowadzenia swojej działalności statutowej

 • Sprzedaż mieszkań i propagowanie Wspólnot Mieszkaniowych jako jedne z elementów  tworzenia Miasta Obywatelskiego.

 • Pomoc osobom z zaległościami czynszowymi, poprzez uchwalenie Programu Pomocy Osobom  Zagrożonym Eksmisją w którym osoby zadłużone mogły przy określeniu realizacji ścisłych zobowiązań pozostać w swoich mieszkaniach.

 • Uchwała w sprawie finansowania remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Z skorzystała z tego programu między innymi Bazylika MBA i sanktuarium Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej  

 • Propagowanie  idei  tworzenia  Placów Zabaw.

 • Uznanie roku 2010  Rokiem Księdza  Prałata Grzegorza  Augustynika.

 • Propagowanie idei wielkich społeczników między innymi Pana Andrzeja Rachwała, Księdza Arcybiskupa Jana Cieplaka zajmujących się nie tylko sferą materialną ale też i duchową co zostało w Dąbrowie przyjęte z wielkim zainteresowaniem.

 • Przeprowadzenie Akcji Turystycznej. Zorganizował  ponad 400 wycieczek dla około 15 000   dzieci i młodzieży przebywających podczas  wakacji w  naszym  mieście.

 • Doprowadził do reaktywacji po kilkunastu latach Festynów Rodzinnych. Od roku 2005  zorganizował 16 pikników ,,Poznaj Swojego Sąsiada” promując tworzenie wzajemnych inicjatyw służących mieszkańcom. Obecnie w mieście organizowanie festynów stało się tradycją.

 • Dla zainteresowanych poznaniem dziejów Ojczyzny zorganizował kilkanaście wyjazdów  autokarowych  w rejony Jury Krakowsko – Częstochowskiej  i  Beskidów.

 • W okresie zimowym był inicjatorem zorganizowania wydawania posiłków dla osób biednych. W ciągu jednej zimy wydano ponad 30 tys. posiłków.

 • Propagował budowę nowych mieszkań dla najbardziej potrzebujących oraz utworzenie  Noclegowni i Domu Dla Bezdomnych

 • Współtworzył  Budżet Partycypacyjny

 • Jest autorem Uchwał Rady Miejskiej między innymi o budowie mieszkań, polityki mieszkaniowej i rowerowej, uczczenia Żołnierzy Wyklętych przejęcia Dąbrowskich Wodociągów, polityki śmieciowej, ochrony zagrożonej przyrody, współpracy z organizacjami społecznymi  i innych. 

 • Organizator Metropolitalnego Święta Rodziny w Dąbrowie Górniczej i koncertów  muzycznych, 

 • Promator Pustyni Błędowskiej, poprzez zorganizowanie debat i wycieczek w celu jej popularyzacji 

 • Dba o folklor, tradycję i historię Zagłębia Dąbrowskiego.

            

Za pracę na rzecz  społeczności lokalnej postanowieniem Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. otrzymał  Srebrny Krzyż Zasługi, w  roku 2013 został nadany  mu  tytuł  Dąbrowianina  Roku 2012 a w  roku 2018 otrzymał  Złoty laur im. Adama Piwowara od Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.

tadeusz_kasprzyk

WŁODZIMIERZ KALINOWSKI - V-ce Prezes Towarzystwa

Urodziłem się 29.10.1951r. Posiadam wykształcenie średnie techniczne. Zawodowo związany byłem z PRG Sosnowiec. Przepracowałem na dole kopalni 27 lat w charakterze dozór średni, starannie wykonując swoją pracę.

Dziś, podobnie jak kiedyś z pełnym zaangażowaniem jako członek TPDG udzielam się w życiu naszego miasta współorganizując różne przedsięwzięcia dla mieszkańców naszego miasta. Chętnie biorę czynny udział w czynnościach jakie organizuje Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

agnieszka_zagrodnik

AGNIESZKA ZAGRODNIK - Sekretarz

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, magister Politologii-Polityka Społeczna, podyplomowo ukończyła Pedagogikę. Po obowiązkach zawodowych, poświęca się nieodpłatnie pracy społecznej. Od lat zaangażowana w działania w obszarze III Sektora  , orientuje się w jego potrzebach . Wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobywa  biorąc udział w licznych szkoleniach, konsultacjach i konferencjach na poziomie lokalnym i ogólnopolskim  m.in. na zaproszenie Prezydenta RP , a także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Ukończyła Szkoły : Reprezentacji i Partycypacji Społecznej NGO, organizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w Warszawie. Członkini Krajowej Sieci Tematycznej d/s Partnerstwa. W latach 2014-2015 uczestniczyła w ogólnopolskim  procesie tworzenia Standardów Funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego , Członkini Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych  i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dabrowa Górnicza w kadencji 2013-2015,komisji konkursowych d/s dotacji dla  organizacji pozarządowych z budżetu miasta oraz pierwszej grupy d/s opracowania mechanizmu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Członkini Rady Ławniczej przy  Sadzie Okręgowym. Chętnie włącza się w inicjatywy na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego miasta. Lubi jazdę na rowerze, piesze wędrówki po górach .

marta_gabryś

MARTA GABRYŚ - Członek Zarządu

Ukończyłam Technikum Handlowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Kierunek Kulturoznawstwo, Specjalizacja Teatrologia, a także Studium Aktorsko – Wokalne w Katowicach o specjalności: Aktor Scen Muzycznych i Dramatycznych. Jestem solistką Klubu Osiedlowego „Helikon”, w którym śpiewam od 2005 roku. Lubię pracę z ludźmi, przyrodę oraz zwierzęta. Moją pasją jest: muzyka, teatr, historia i etnografia. Od 2009 roku należę do Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, co pozwala mi zgłębiać wiedzę o lokalnej historii i aktywnie uczestniczyć w działalności na rzecz swojego miasta.

maciej_gadaczek

BOŻENA POLAK - Członek Zarządu

W Towarzystwie Przyjaciół Dąbrowy Górniczej jestem od 2005 r. Od wielu lat udzielam się społecznie. Jestem Inicjatorką zabaw tanecznych w "Nemo - wodny świat". Wielokrotnie współpracowałam z Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej organizując różne przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży. Jestem sympatykiem Genealogów.

rafał_kozieł

RAFAŁ KOZIEŁ - Członek Zarządu

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyłem studia wyższe magisterskie na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach o kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna i specjalności technika i informatyka z przygotowaniem pedagogicznym. Jestem solistą klubu osiedlowego „Helikon”, w którym śpiewam na co dzień pod kierownictwem Pani Elżbiety Kaźmierskiej i Pana Jerzego Kołodzieja.

bożena_polak

LIDIA GAJOWIEC - Skarbnik

Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. A. Zawadzkiego, obecna nazwa W. Łukasińskiego. Następnie 3 letnie studia ekonomiczne o kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych. I w tym zawodzie ekonomisty przepracowałam 35 lat. W tym czasie ukończyłam 5-cio letnie studia na Uniwersytecie Śląskim o kierunku „Socjologia”, a następnie Podypl. Prawo i administracja na Uniwersytecie Śląskim – kierunek Zarządzanie. Ukończyłam także kurs Głównego Księgowego i Rachunkowość Zarządczą. Obecnie jestem na emeryturze ale czynna zawodowo w prowadzeniu księgowości w związkach i stowarzyszeniu. Ukończone kursy komputerowe pozwalają mi sprawniej działać w porozumieniu z ludźmi i bankowością. Do TPDG należę od 2005r. W miarę potrzeb włączam się w inicjatywy na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego miasta.

ZARZĄD

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej zostało założone 22 grudnia 1986 roku. Organizacja ta stanowi ważne ogniwo kulturotwórcze i integracyjne dla mieszkańców miasta, które promują i promują lokalny patriotyzm, promując je i chroniąc dla następnych pokoleń. Bierze również udział w życiu społecznym, co cieszy się wśród mieszkańców.

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami promując ziemię dąbrowską na forum i i. W całym okresie działalności Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej pozostaje wierne swoim ideałom, o czym świadczą kolejne inicjatywy i warunki, a m.in. I Kongres Organizacji Pozarządowych - Miłośników Miast.

Giełda Staroci prowadzimy od 1990 roku w każdej 3 niedzielę miesiąca w centrum miasta. Turniej Wiedzy o Dąbrowie Górniczej organizuje od 1996 roku dla uczniów szkół gimnazjalnych.  

Od 1996 roku honorujemy najbardziej zasłużonych mieszkańców miasta nagrody „Dąbrowianin Roku”. Od 2003 roku organizujemy wycieczki dla niezamożnych dzieci pod nazwą „Turystyczne wakacje” .Prowadzimy działalność wydawniczą, której owocem jest m.in. Dąbrowski Magazyn Historyczny.

Co roku pojawia się kolejna edycja naszego kalendarza. W roku 2008 obejmował on legendy dąbrowskie. 

Od pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych posiadamy reprezentację w Radzie Miasta Dąbrowy Górniczej. Obecnie są to: Zbigniew Łukasik, Kazimierz Woźniczka, Ryszard Harańczyk, Wiesław Wiekiera, Piotr Chałuda.

Od 2005 roku integrujemy mieszkańców miasta poprzez festyny rodzinne.Sponsorujemy ciekawe wydarzenia edukacyjne, a m.in. Konkurs wiedzy o mieście dla przedszkolaków. Co miesiąc spotykamy się w naszej siedzibie z ciekawymi ludźmi.

 

Statut Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej                                 Deklaracja przystąpienia do TPDG    

O NAS

żołędzie_tpdg
logo_tpdg

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo_Przyjaciół_Dąbrowy_Górniczej
portale_społecznościowe

 

 

ewelina_szlęzak

ANDRZEJ SKUBERA - członek komisji

Emeryt Górnik. W TPDG od czterech lat. Hobby – dobra książka, muzyka oraz dobre Towarzystwo.

Copyright © 2016-2018 tpdg.pl Zaprojektowany przez  DronAir.pl

Polityka prywatności